Status bygglovsprocessen

Då har vi kommit ytterligare en bra bit i processen med bygglovet i vår hand och på måndag är det tekniskt samråd sedan väntar vi bara på startbesked innan vi kan köra igång på riktigt!

1 Skicka in ansökan om bygglov

Det är hos byggnadsnämnden i kommunen som man ansöker om bygglov. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut.

2. En första granskning
Så snart som möjligt efter det att din ansökan kommit in till byggnadsnämnden ska de göra en första granskning av ärendet. Vid den första granskningen kontrolleras om ansökan är komplett, det vill säga om alla nödvändiga handlingar finns med. Även ritningarnas kvalitet och tydlighet bedöms.

3. Du får ett mottagarbevis
När din ansökan bedöms som fullständig ska byggnadsnämnden skicka ett mottagningsbevis till dig så snart som möjligt. Mottagningsbeviset ska innehålla information om bland annat hur lång tid det får ta innan beslut tas, vad som händer om handläggningstiden överskrids och möjligheten till att överklaga beslutet.

4 Byggnadsnämnden prövar din ansökan
När du ansöker om bygglov prövar byggnadsnämnden om eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter att du bygger det du ansökt om. Byggnadsnämnden prövar också bland annat om byggnaden är lämplig för sitt ändamål, om den har en god form-, färg- och materialverkan och om den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

5. Byggnadsnämnden beslutar om bygglov

Om åtgärden uppfyller alla krav kan byggnadsnämnden besluta att ge bygglov. Om kraven inte uppfylls ska byggnadsnämnden avslå din ansökan eller kräva in kompletteringar.

När du får ditt bygglov ska dina grannar och andra sakägare få reda på det. Det kan ske antingen genom delgivning eller ett meddelande. De som får ta del av beslutet har sedan tre veckor på sig att överklaga. Beslutet kungörs även i post- och inrikestidningar och överklagandetiden är fyra veckor från det att beslutet kungjorts där. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

6. Byggnadsnämnden håller Tekniskt samråd
När byggnadsnämnden har beviljat ditt bygglov håller nämnden oftast ett tekniskt samråd. Då går ni igenom hur du ska planera och organisera arbetet, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt.

Vid samrådet ska man gå igenom följande:

-arbetets planering och organisation,

-byggherrens förslag till kontrollplan,

-övriga handlingar som byggherren har lämnat in till byggnadsnämnden,

-behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök,

-behovet av eventuella tillsynsåtgärder,

-behovet av färdigställandeskydd,

-behovet av utstakning,

-byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked, och

behovet av ytterligare tekniska samråd eller andra sammanträden.

7. Du får startbesked

När du har fått ditt startbesked kan du påbörja de åtgärder som du har fått bygglov för. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

För att du ska få ett startbesked ska du visa för byggnadsnämnden att åtgärden du planerar kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen och dess föreskrifter.

I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen.

8. Byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök

Minst en gång under byggtiden ska någon från byggnadsnämnden besöka byggarbetsplatsen. Byggnadsnämnden för protokoll över besöket.

9. Byggnadsnämnden håller ett slutsamråd

Oftast håller byggnadsnämnden ett slutsamråd när projektet avslutas. Det ska ske om ett tekniskt samråd har hållits tidigare under projektet, och om det inte är uppenbart att ett slutsamråd inte behövs.

10. Du får ett slutbesked

Byggnadsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit någon anledning att ingripa. Du får inte börja använda det du byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Du kan få slutbesked även om mindre brister finns kvar. Byggnadsnämnden gör i så fall anmärkningar om bristerna, som du får åtgärda senare.

http://www.hus.se/ #byggernytthus #husbygge #bygganytt #byggahus

Gillar

Kommentarer